Những vần thơ viết về ngày 30 tháng 4 lịch sử

Các nhà thơ những người thư ký tâm hồn của thời đại đã bằng chính cuộc đời mình đo cuộc hành trình trên dây thép gai để cùng dân tộc đi đến ngày toàn thắng.