Cẩn thận… họp lớp

Xưa có bài hát “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”, còn giờ thì tôi thấy nhiều người chỉ chờ đến hè để đi… họp lớp.