Nước biển gần khu kinh tế Dung Quất đổi màu đen như cà phê

Nước biển bị nhuộm đen màu cà phê, nổi bọt tràn vào bãi biển Khe Hai rồi lan rộng ra vùng biển Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).