Thọ Phú (Triệu Sơn, Thanh Hóa): Nhiều bất hợp lý tại dự án Đường giao thông Nội Đồng

Theo quy định, trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Tuy nhiên tại gói thầu dự án Đường giao thông Nội Đồng lại đưa vào một số tiêu chí nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.