Thanh Hóa: Đình chỉ hoạt động khai thác của công ty TNHH MTV Tân Thành 9 tại núi Vức

Do hoạt động khai thác có nhiều sai phạm, không đảm bảo an toàn môi trương, Công ty TNHH MTV đã bị đình chỉ hoạt động khai thác từ ngày 28/7/2021 để khắc phục các sai phạm.