BQL dự án các công trình điện miền Nam: Lập hồ sơ giả, chi khống hơn 100 tỷ đồng?

Đây là những nội dung được nêu rõ tại Báo cáo số 933, ngày 26/03/2019 của lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam.