Vẫn còn kẽ hở cho việc bỏ 'đại đức' thành 'đại gia'?

Cần có những quy định chặt chẽ của luật pháp và Giáo hội, không để những kẻ cơ hội, đội lốt nhà sư khi lọt vào nơi cửa Phật lấy đó là chỗ dễ dàng trục lợi, làm tiền…