45 độ làm người, 90 độ làm việc và 180 độ để đối nhân xử thế

Cuộc sống không phải là hoàn cảnh tạo nên con người, mà hoàn cảnh là do con người tạo ra. Ở đời, làm người, làm việc là một quá trình tích lũy dần dần và liên tục.