Thanh Thủy, Phú Thọ: Lãnh đạo huyện chỉ đạo xử lý, “cát tặc” vẫn... nhơn nhơn!

Sau khi UBND xã Đồng Trung báo cáo các cơ quan chức năng huyện Thanh Thủy về việc một số doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn không tuân thủ quy định pháp luật khiến người dân bức xúc, hiện nay tình trạng trên vẫn diễn ra, vì thế dư luận cho rằng việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại đây chỉ nằm trên giấy…