Bạn đọc

Núp bóng cải tạo mặt bằng, doanh nghiệp bán đất?

Quá trình cải tạo mặt bằng để xây dựng nhà xưởng dư hơn 400m3 đất, doanh nghiệp bán cho những ai có nhu cầu nhưng lại coi đây là việc bình thường.