Nham nhở hoàn thổ sau khai thác mỏ - Kỳ 2: Phục hồi môi trường, khó mấy vẫn phải làm

Tình trạng doanh nghiệp chấp hành chưa triệt để quy định về phục hồi môi trường và hoàn thổ sau khi hết hạn và đóng cửa mỏ đã đặt ra những vấn đề “nóng” đòi hỏi cơ quan chức năng phải có các biện pháp tổ chức thi hành các quy định của pháp luật cũng như biện pháp để bảo vệ môi trường và lợi ích chung của cộng đồng.