Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9: Quốc huy Việt Nam đã ra đời như thế nào?

Quốc huy Việt Nam - biểu tượng chính thức của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một sản phẩm sáng tạo hội họa, biểu tượng cô đọng, đầy đủ, súc tích về đất nước và con người Việt Nam.