Đối tác công-tư nông nghiệp xu thế nổi bật ở một số nước trên thế giới

Tiếp theo bài "Hợp tác công tư trong đổi mới sáng tạo nông nghiệp' của TS. Lê Thành Ý và ThS. Vương Xuân Nguyên, BBT giới thiệu phần II: "Đối tác công-tư nông nghiệp xu thế nổi bật ở một số nước trên thế giới"