Số tiền TP. Hà Nội đã chi cho Nhật Cường để cung cấp dịch vụ phần mềm?

Hiện có 63 đơn vị đang cung cấp 135 dịch vụ phần mềm khác nhau cho Hà Nội, trong đó Công ty Nhật Cường chỉ là 1/63 đơn vị tham gia dịch vụ này